Kasvuyrityksen rahoituslähteitä

Perustamisvaiheessa olevalle yritykselle on tärkeää, että se saa tuote- ja palvelutarjontansa nopeasti valmiiksi, jotta ensimmäisiä asiakkaita voidaan houkutella. Samoin aloittavalle yritykselle on tärkeää muodostaa strukturoitu ja huolellinen liiketoimintasuunnitelma sekä analyysi markkinoiden potentiaalista ja tulevasta kehityksestä. Uuden kehittäminen vaatii aina rahoitusta, ja yrittäjätiimillä ei aina ole itsellään laittaa riittävää määrää henkilökohtaista omaisuuttaan peliin. Onneksi Suomen julkinen sektori on luonut yrityksen tueksi useita rahoitusmalleja.

Ennen yrityksen perustamista ainakin seuraavat rahoituslähteet ovat käytettävissä:

Keksintösäätiö: Työ- ja elinkeinoministeriö siirtää Keksintösäätiöltä hankkimansa keksintöjen valtakunnalliset kehittämis- ja edistämispalvelut Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Vuoden 2014 alusta lähtien Uudenmaan ELY-keskus vastaa valtakunnallisesti keksintöjen kehittämistä edistävistä julkisista palveluista, Tuoteväylä-palvelun johtamisesta, ELY-keskuksissa toimivien innovaatioasiantuntijoiden toiminnan ohjauksesta sekä keksintöjen arviointiin, testaukseen, suojaamiseen ja kaupallistamiseen liittyvästä neuvonnasta ja rahoituksesta.

TULI (Yliopistot, Tutkimuslaitokset): Keksintösäätiön kaltainen rahoitusinstrumentti löytyy jokaisesta yliopistosta sekä tutkimuslaitoksesta. Tällä hetkellä käynnissä oleva ohjelma kestää seitsemän vuotta (2008-2014) ja tutkijoiden keskuudessa se tunnetaan nimellä TULI (tutkimuksesta liiketoimintaa). Tunnusomaista tälle rahoitusmuodolle on myös se, että lupaavan yritysaihion ympärillä tuotetaan lukuisia selvitystöitä ennen yrityksen perustamista, pääsääntöisesti konsulttien toimesta.

Kun yritys on virallisesti perustettu, ensimmäiset rahoitusinstrumentit löytyvät usein ELY-keskuksesta:

Starttirahan tarkoituksena on turvata yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulo sinä aikana, jonka luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Käynnistysavustus (ELY-keskus): Käynnistämisavustuksesta (tunnetaan myös nimellä hautomoraha) kannattaa usein lähteä liikkeelle. Tämä edellyttää hautomosopimuksen tekemistä ja yrityshautomon tiloihin asettumista. Huomionarvoista on se, että yrittäjätiimin avustus on yksinyrittäjää suurempi.

Valmisteluraha yhdistyy kehittämisavustukseen vuonna 2014.

Kehittämisavustus: Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, kun yritys aloittaa toimintansa, laajentaa sitä tai kehittää merkittävästi. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hyvin suunnitelluille, kannattavuusedellytykset täyttäville hankkeille. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää investointeihin, muihin kehittämistoimenpiteisiin sekä lisäksi pienelle yritykselle uusien työpaikkojen aiheuttamien palkkamenojen ja muiden toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen liittyvien menojen perusteella.

Tuotteistetut asiantuntijapalvelut (ELY-keskus): Edellä kuvatun hankerahoituskirjon lisäksi ELY-keskuksella on tarjolla valmiiksi tuotteistettuja asiantuntijapalveluja yhteensä kolmelletoista yrityksen eri osa-alueelle. Nämä kaikki toteutetaan ulkopuolisen konsultin toimesta, mutta ne ovat ELY-keskuksen toimesta hyvin subventoituja palveluja.

Mikäli yritysidea on tekninen ja siinä on huomattava potentiaali, myös TEKESin rahoitusinstrumentit ovat varteenotettava vaihtoehto:

Ohjelmarahoitus (TEKES): Lähes puolet Tekesin rahoituksesta kanavoituu teknologiaohjelmien kautta. Tällä hetkellä näitä ohjelmia on käynnissä yli 30, jotka pääsääntöisesti tarjoavat T&K-rahoitusta hankehakemuksen perusteella. Rahoitus voi olla suoraan yritysrahoitusta, tai yhteistyöprojekteja yliopistojen kanssa. T&K-rahoituksen lisäksi Tekesiltä voi saada laaja-alaisesti rahoitusta esimerkiksi liiketoimintamallien ja palveluiden kehittämiseen.

Nuoret ja innovatiiviset kasvuyritykset, NIY (TEKES): Eräs puhutuimmista viimeaikaisista rahoitusinstrumenteista ja Tekesin rahoitusinstrumenteistä ainutlaatuinen, koska tämän rahoituksen piiriin voidaan hyväksyttää markkinointikuluja ja yrittäjätiimin omia palkkoja. NIY on vaiheistettu lähtö – eli 0-tasosta vaiheisiin 1 (mahd. 250 000 Eur) ja 2 (mahd. 750 000 Eur) joilla on omat yritykselle yksilöidyt tavoitteet. Käytännössä lähes aina vaaditaan myös yksityisen puolen sijoittaja (sijoittajia) mukaan.

EU-rahoitusinstrumentit (TEKES): Tekesin kautta kanavoidaan myös useita EU-lähtöisiä rahoitusinstrumentteja, jotka ovat pääsääntöisesti tarkoitettu EU-lähtöisen tutkimusyhteistyön rakentamiseen. Voivat tapauskohtaisesti soveltua myös tutkimusintensiivisille pk-yrityksille.

Finnvera keskittyy pk-yritysten käyttöpääoman ja viennin rahoitukseen ja investointeihin (lainoja ja takauksia). Teollisuussijoitus edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä pääomasijoituksin ja kansainvälisten verkostojen avulla

ELY-keskuksen ja Tekesin tarjoamien rahoitusmuotojen ohella on yrittäjän mahdollista löytää julkista seed-rahoitusta myös yrityshautomoiden ja osaamiskeskusohjelmien kautta. Alkuperältään ne ovat joko maakunta- tai EU-lähtöistä ja siitä syystä ulkopuolisen konsultin hyödyntäminen välttämätöntä.

Yhtenäinen piirre lähes kaikille rahoitusmuodoille on se, että niiden hyödyntäminen edellyttää ulkopuolisen konsultin käyttämistä. Alkuvaiheen rahoitusinstrumenteista vain yrityksen käynnistämisraha taipuu kokonaisuudessaan yrittäjän tai osakkaiden palkkoihin, joskin keskeinen ehto käynnistämisrahan saamiselle on hautomosopimuksen tekeminen. Konsulttien käyttämisessä haetaan yritykselle ulkopuolista tukea, joka mahdollisesti laajentaa yrittäjän omia näkemyksiä liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksista.

Rahoituslähteitä alkavalle yrittäjälle on siis runsaasti tarjolla. Yritystä perustavan tulee kuitenkin muistaa, että suurikaan rahoitus ei korvaa sellaista toimivaa ja perusteellisesti harkittua liiketoimintasuunnitelmaa, joka tuo yritykseen liikevaihtoa maksavilta asiakkailta. Julkisen rahan varaan kun ei liiketoimintaa voi rakentaa.