Aikaansaatua

Esimerkkejä tehdyistä projekteista:

Kasvun luominen ja avaaminen

Strategiatyö

Strategiatyöskentelyä eri rooleissa: kehityspäällikkönä,strategiajohtajana, hallituksen jäsenenä

Useita ”Kasvun Polku” – ja ”1080 – Kilapilukyvyn strategia” – projekteja asiakasyrityksissä esim. ympäristöhuollon, konepajateollisuuden ja teollisen tukkukaupan toimialoilla.

Myynti

Myynnin organisointi tuoteryhmäpäällikkö-mallista aluemyyntiin ja asiakaspalveluun sekä avainasiakaspalveluun perustuvaan tapaan toimia 2006-2008. Vetovastuu asiakashallintajärjestelmän käyttöönotosta ja muokkaus palvelemaan uudistettua organisaatiota.

Ennustemallin luominen myyntityöhön ja loppuasiakasyhteistyötä 2008-2009

Uusien markkinoiden kartoitus ja vientitoiminnan aloittaminen

Baltian viennin aloittaminen ja kumppaniverkoston rakentaminen muovien teolliseen tukkukauppaan 1998-2000.

Venäjän viennin aloittaminen ja verkoston rakentaminen terästukkukaupalle 2008-2009.

Logistiikka

Selvitystyö varasto- ja tuotantotilojen sijoitukseen muovien teollisen tukkukaupan ja valmistuksen tarpeisiin. Esitysten mukaisesti tuloksena syntyi keskus Valkeakoskelle

Teräspalvelukeskuksen laajennusprojektin vetäminen Vantaalla. Varastointi- ja tuotantotilan kasvattaminen kaksinkertaiseksi (kasvu 12 000 m2) ja toimintojen tehostaminen uudistetulla logistiikalla. Uuden hallikompleksin sisäisen logistiikan uudistaminen, varastointi- ja käsittelytapojen uudistaminen, kuljetusten uudelleenjärjestely.

Toiminnan tehostaminen ja järkeistäminen

Strategiatyö

Strategiatyöskentelyä eri rooleissa: kehityspäällikkönä,strategiajohtajana, hallituksen jäsenenä

Projekteja: Strategisen vuosikellon mukaisen toimintamallin luominen – teollinen tukkukauppa. Tukkutoiminnan ja jatkojalostustoiminnan verkottamisprojekti – muoviteollisuus. Useita strategisten tavotteiden päivitysprojekteja – teollinen tukkukauppa ja konepajateollisuus.

Toiminnanohjaus

IT:n yhdistäminen liiketoiminnan prosesseihin. Olemme olleet luomassa kasvua ja kehitystä niin pienissä yksityisomisteisessa yrityksissä kuin suuremmissa kansainvälisesti johdetuissa yrityksissä. Takana on pitkä kokemus ERP:iä ostavana asiakkaana: kehitysjohtajana ja järjestelmien päävastuullisena kehittäjänä.

ICT hallinto

Lukuisia hankkeita, joissa on kehitetty IT-hallinnon prosesseja, liitetty kehitysryhmän ja IT-ryhmän toimintoja sekä yhdistetty IT ja liiketoiminnan kehittäminen strategiseksi funktioksi. IT-strategian ja hallintomallin luominen ja kirkastaminen. Ulkoistukset sekä toimittajien kilpailuttaminen ja kumppanuustyö.

Lukuisia projekteja IT: Pääosin toiminnanohjausjärjestelmien parissa mutta myös esim. intranet- ja extranet-palveluiden kehittäminen, CRM-järjestelmät, tuotannonsuunnittelun uudistaminen teräspalvelukeskuksessa, KNL-mallin mukainen laite- / ERP-integrointi teräspalvelukeskuksessa, ennustepohjainen varastonhallinta.

Palkitseminen

Strategiasta johdettuihin mittareihin perustuvan palkkiomallijärjestelmän luominen – teollinen tukkukauppa. Koko henkilöstöä koskeva vuotuisesti tarkistettava järjestelmä. Mittarit antavat pisteet toiminnasta ja taloudellinen tulos arvon pisteille. Erittäin selkeästi liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin ohjaava toimintamalli.

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisen projekti 2007-2008 (teollinen tukkukauppa). Aloitimme strategisten osaamisten määrittelystä ja päädyimme toimenkuvakohtaisiin osaamiskarttoihin. Strategiset osaamiset johdettiin yrityksen liiketoiminnan strategiasta johtoryhmän kanssa. Tavoitteet osaamisen kehittämiselle määriteltiin osastokohtaisesti, ja edelleen johdettiin osaamistavoitteet toimenkuvakohtaisiksi. Kartoitukset ja tavoitteet tehtiin 360o _menetelmän tavoin. Tavoitteiden tarkistukset ja rutiinit sovitettiin muun toiminnan strategisen vuosikellon mukaan osaksi kehityskeskusteluita.

Laatutyö

Lukuisia projekteja toimintojen kuvaamisessa, prosessien kuvaamisessa ja ohjeistuksen kehittämisessä eri työkaluilla.

Tavoitteena projekteissa on ollut mm. laatujärjestelmän / laatukäsikirjan luominen, toiminnan työohjeiden luominen, lukuisten hankkeiden esikartoitus ja selvitystyö.

Laatujärjestelmän luominen ja ISO 9000 -sertifiointi 1998 (teollinen tukkukauppa)

Laatujärjestelmän tarkastaminen ISO 9001/2000:n mukaiseksi 2004 (teollinen tukkukauppa)

Laatuohjeistuksen luominen toimintajärjstelmään, useampi projekti

ERP-järjestelmän työohjeistuksen luominen organisaatiolle, useampi projekti

Hankinta

Hankintastrategian luonti ja jalkautus (teollinen tukkukauppa)

IT-toimintojen toimittajien kumppanuusohjelma (teollinen tukkukauppa)

Tuotanto

Tuotannon tehokkuuden nosto KNL-mallin mukaisesti (käytettävyys, nopeus, laatu – OEE): uudelleenjärjestely parannetun sisäisen logistiikan avulla ja tuotantolaitteiden integroiminen osaksi toiminnanohjausjärjestelmää teräspalvelukeskus.

Teräspalvelukeskuksen laitehuollon ulkoistaminen kumppanille ja yhteisen edun sopimuksen aikaansaaminen